Projekt - Lišejníky v sadech
Projekt:Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách
Cíl projektu:
 • Cílem projektu je v rámci biotopu zatravněných ovocných výsadeb podpořit populace již zjištěných druhů lišejníků a zároveň vytvořit podmínky pro kolonizaci dalšími druhy, pro které jsou zatravněné sady vhodným biotopem.
 • Prostředkem pro podporu populací uvedených druhů je zajištění dlouhodobé existence ovocných stromů, žádoucí struktury stromového patra a vhodného bylinného patra.
 • Stabilizací populací lišejníkových druhů na lokalitách projektu chceme podpořit invazní potenciál pro jejich šíření v okolní urbanizované či zemědělské krajině.
 • Uvedené druhy lišejníků zároveň představují vlajkové druhy pro komplexní řešení lokalit z hlediska podpory obecné biodiverzity zemědělské a urbanizované krajiny.
 • Vedlejším efektem projektu je podpora dalších druhů v daných lokalitách. Pokud se jedná o lišejníky, je to okruh dalších cca 10 druhů, které jsou zařazeny v nižších kategoriích červeného seznamu. Dále jsou to různé druhy obratlovců i bezobratlých živočichů, které využívají tento biotop jako součást svého životního prostředí.
 • Projekt je zaměřen na následující druhy lišejníků zařazené v příslušných kategoriích Červeného seznamu lišejníků České republiky:
Latinský název Český název Stupeň ohrožení
Usnea scabrata provazovka vousatá CR --> kriticky ohrožený druh
Usnea lapponica provazovka (laponská) CR --> kriticky ohrožený druh
Parmotrema perlatum terčovka perlová CR --> kriticky ohrožený druh
voparmelia caperata terčovka svraštělá EN --> ohrožený druh
Bryoria fuscescens vousatec hnědavý VU --> zranitelný druh
Melanelixia subaurifera terčovka hrbolkatá VU --> zranitelný druh
Punctelia jeckeri terčovka Jeckerova VU --> zranitelný druh
Punctelia subrudecta terčovka lalokovitá VU --> zranitelný druh
Ramalina farinacea stužkovec pomoučený VU --> zranitelný druh
Usnea dasopoga provazovka tlustovousá VU --> zranitelný druh
Usnea hirta provazovka srstnatá VU --> zranitelný druh
provazovka vousatá
provazovka laponská
terčovka perlová
terčovka svraštělá
vousatec hnědavý
terčovka hrbolkatá
terčovka Jeckerova
terčovka lalokovitá
provazovka tlustovousá
provazovka srstnatá
Plánované akktivity
Řez ovocných dřevin výchovný 1.–5. rok po výsadbě
Opatření směřuje k založení vzdušných a prosvětlených patrovitých korun stromů v prvních 5-ti letech po výsadbě stromů. Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.
Řez ovocných dřevin výchovný 6.–10. rok po výsadbě
Opatření směřuje k dokončení budování staticky stabilní koruny stromů odolné proti samovolnému rozlámání. Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.
Řezy udržovací u ovocných dřevin
Kombinace řezů zdravotního, průklestu, odstraňování vlků a výhonů podnože dle potřeby stromu. Obě opatření jsou určena zejména pro ovocné stromy, které aktuálně poskytují růstový substrát pro cílové druhy lišejníků v projektu. Opatření bude prováděno postupně u všech stromů příslušné věkové kategorie po celou dobu trvání projektu. U každého stromu bude provedeno jednou za dobu trvání projektu.
Řez bezpečnostní
Plocha stromu 201 – 300 m². Toto opatření je určeno zejména pro větší stromy neovocných dřevin, které jsou ojediněle ve výsadbách přítomny. Je určeno k vyřešení aktuálních problémů stromů, které ohrožují dlouhodobé setrvání stromů na stanovišti. Jedná se např. o odlehčení kosterních větví náchylných k odlomení, začištění suchých větví a zlomů (jako vstupních bran houbové infekce), řešení tlakových vidlic atd. Opatření prodlužuje životnost růstového substrátu pro aktuálně přítomné druhy lišejníků. Bude provedeno jednou za dobu realizace projektu.
Individuální výsadba dřevin
Ovocný vysokokmen a následná péče o výsadby. V rámci tohoto opatření budou doplněna ojedinělá prázdná místa ve výsadbách. Je plánována výsadba ovocných vysokokmenů. Obě opatření budou na příslušné pozici provedena jednou za dobu trvání projektu. Výsadby budou probíhat v podzimním termínu.
Ruční sečení travního porostu
Opatření má za cíl zamezit expanzi vzrůstných ruderálních druhů v bylinném patře (například kopřiva dvoudomá).Bude prováděno každoročně po celou dobu trvání projektu.
Běžné nemechanizované ruční práce
Opatření pokrývá všechny doplňkové, ale nezbytné práce, které nebylo možné zařadit do předchozích opatření. Jedná se například o opravy ochranných konstrukcí mladých dřevin, detailní péči o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin atd.
Harmonogram
Jarní období
jarní řez, zejm. výchovný, případně udržovací; řez peckovin, péče o bezprostřední okolí mladých stromků, rozvojová péče o zasazené stromy.
Letní období
ruční sečení porostu bylinného patra, péče o bezprostřední okolí mladých stromků, rozvojová péče o zasazené stromy.
Podzimní období
Individuální výsadby dřevin (dosadby stromů), včetně budování ochranných konstrukcí.
Zimní období
zimní řez jádrovin, zejména udržovací, případně bezpečnostní řezy
Průběžně
běžné nemechanizované ruční práce, např. opravy ochranných konstrukcí mladých dřevin nebo odstraňování nežádoucích dřevin, zálivka dle potřeby na lokalitách
Organizační zajištění
Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.
Výstupy a publicita

Lokalita Bor
V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, výsadba dvou ovocných stromů a dále probíhaly průběžně běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.
V zimním období na začátku roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin zejména udržovací řezy, v malé míře pak také řezy bezpečnostní. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo kosení travního porostu. Na podzim proběhla výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Byly vysazeny 3 jabloně, 1 slivoň a jedna hrušeň s cílem zajistit co nejpestřejší nabídku růstových substrátů pro epifytické lišejníky. V zimním období byly zahájeny udržovací (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2) a bezpečnostní řezy ovocných dřevin. Průběžně probíhají na lokalitě běžné nemechanizované ruční práce.
Zajímá-li Vás, jak práce probíhají, podívejte se do  fotogalerie

Lokalita Stráň
V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu a dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.
V zimním období začátkem roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin zejména udržovací řezy, v malé míře pak také řezy bezpečnostní. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo kosení travního porostu. V zimním období koncem roku byly zahájeny udržovací řezy ovocných dřevin (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2) a také řezy bezpečnostní.
Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce.
Zajímá-li Vás, jak práce probíhají, podívejte se do  fotogalerie

Lokalita Lesov
V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, dále byly provedeny výchovné a udržovací řezy peckovin (třešně a slivoně), byly vysazeny dva ovocné stromy, dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.
V zimním období na začátku roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin zejména udržovací řezy, v malé míře pak také řezy bezpečnostní. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a bylo vysazeno několik ovocných stromů. V letním období probíhalo kosení travního porostu. Probíhala také rozvojová péče o stromy vysazené v předchozím období. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Byly vysazeny 3 jabloně, 1 slivoň a jedna hrušeň s cílem zajistit co nejpestřejší nabídku růstových substrátů pro epifytické lišejníky. V zimním období na konci roku byly zahájeny udržovací řezy (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2) a také bezpečnostní řezy jádrovin.
Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.
V případě zájmu nahlédněte do  fotogalerie

Lokalita Větrný vrch
V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, dále byly provedeny výchovné a udržovací řezy peckovin (třešně a slivoně), byl vysazen jeden ovocný strom, dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.
V zimním období začátkem roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin zejména udržovací řezy. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v letním období probíhalo kosení travního porostu. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Byly vysazeny dvě hrušně s cílem postupné přeměny původního čistě jabloňového sadu na sad smíšený. V zimním období byly u ovocných dřevin zahájeny udržovací řezy (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2).
Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce.
V případě zájmu nahlédněte do  fotogalerie

Lokalita Švihov
V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, dále byly provedeny výchovné a udržovací řezy peckovin (třešně a slivoně), bylo vysazeno 11 ovocných stromů, dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.
V zimním období roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin udržovací řezy. V jarním období byly prováděny výchovné řezy u stromů, které byly vysazeny v průběhu 1. monitorovacího období. V letním období probíhalo kosení travního porostu. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Byly vysazeny 3 višně a 6 třešní. K výsadbě byly připraveny odrůdy nalezené během mapovacích akcí v západních Čechách. V zimním období na konci roku byl zahájen udržovací řez jádrovin (plocha koruny 50-100 m2).
Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce.
Zajímá-li Vás, jak práce probíhaly, podívejte se do   fotogalerie

Lokalita Hrzín
V roce 2021 proběhlo ruční sečení travního porostu, dále byly provedeny výchovné a udržovací řezy peckovin (třešně a slivoně), bylo vysazeno 11 ovocných stromů, dále probíhaly běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.
V zimním období roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin udržovací řezy. V jarním období byly prováděny výchovné řezy u mladých stromů, které byly vysazeny v průběhu 1. monitorovacího období. V letním období probíhalo kosení travního porostu. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Celkem bylo vysazeno 5 stromků z toho 3 višně a 2 třešně. Jednalo se o záchranné přenosy přímo z lokality projektu. V zimním období koncem roku byl zahájen udržovací řez jádrovin (plocha koruny 50-100 m2).
Průběžně probíhají běžné nemechanizované ruční práce.
Chcete-li se podívat, jak práce probíhají, nahlédněte do   fotogalerie

Lokalita Chotobuz
Proběhlo ruční sečení travního porostu, dále bylo vysazeno 11 ovocných stromů a probíhají běžné nemechanizované ruční práce, jako jsou opravy stávajících oplocení, detailní péče o bezprostřední okolí stromů, odstranění ojedinělých nežádoucích dřevin.
V září 2021 proběhl na této lokalitě  odborný lichenologický seminář V zimním období roku 2022 probíhaly u ovocných dřevin udržovací řezy. V jarním období byly prováděny výchovné řezy a v březnu bylo za hojné účasti dobrovolníků vysazeno několik ovocných stromů. V letním období probíhalo kosení travního porostu. Probíhala také rozvojová péče o stromy vysazené v předchozím období. Na podzim proběhla na lokalitě výsadba ovocných stromů včetně budování ochranných konstrukcí. Celkem bylo vysazeno pět odrůd jabloní stanovených konceptem genofondové plochy. V zimním období byly u ovocných dřevin zahájeny udržovací řezy (plocha koruny menší než 50 m2, a plocha koruny 50-100 m2). Průběžně jsou prováděny běžné nemechanizované ruční práce.
Zajímá- li Vás, jak práce probíhají,nahlédněte do fotogalerie
Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.
 • Termín realizace: 01.06.2021 - 30.04.2024
 • Číslo projektu:  3201200017
 • Rozočet projektu: 3 908 120 Kč
 • Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 989 711,80 Kč
 • Výše dotace SFŽP: 527 596,20 Kč


www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz/   www.eeagrants.org/ Support for endangered species of epiphytic lichens in fruit plantations
Support for endangered species of epiphytic lichens in fruit plantations

Goal and purpose of the project
The project is focused on the following species of lichens included in the relevant threat categories of the Red List of Lichens of the Czech Republic:
Species name Threat category in red list
Usnea scabrata CR --> critically endangered species
Usnea lapponica CR --> critically endangered species
Parmotrema perlatum CR --> critically endangered species
Flavoparmelia caperata EN --> endangered species
Bryoria fuscescens VU --> vulnerable species
Melanelixia subaurifera VU --> vulnerable species
Punctelia jeckeri VU --> vulnerable species
Punctelia subrudecta VU --> vulnerable species
Ramalina farinacea VU --> vulnerable species
Usnea dasopoga VU --> vulnerable species
Usnea hirta VU --> vulnerable species
By stabilizing populations of lichen species in the project localities, we want to support the invasive potential for their spread in the surrounding urban or agricultural landscape.The means to support the populations of these species is to ensure the long-term existence of fruit trees, the desired structure of the tree layer and a suitable herb layer. The goal of the project is to support the population of already identified species of lichens within the habitat of grassed fruit plantations and at the same time to create conditions for colonization by other species for which grassy orchards are a suitable habitat.
These species of lichens also represent flag species for a comprehensive solution for localities in terms of supporting the general biodiversity of agricultural and urban landscape.
A side effect of the project is the support of other species in the given localities. In the case of lichens, it is about 10 other species, which are included in the lower categories of the red list. Furthermore, there are various species of vertebrates and invertebrates that use this habitat as part of their environment.