Pozice s názvy odrůd

Alej u Boru
Správce
Jméno a příjmení: Ing. Martin Lípa
Email: ec.meluzina@volny.cz
Telefon: 777086620
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy: dle SPPK C02 006
Celkový počet pozic: 6347
Celková výměra v m2: 9120
Nejvyšší bod plochy: 450
Nejnižší bod plochy: 450
Krátký popis sbírky: registrovaný významný krajinný prvek se sbírkou odrůd hrušní a jabloní Karlovarského kraje vč. mapových nálezů
Geologie
Geologický podklad: pleistocení svahoviny promíšené s tufy a tufity
Klima
Klimatický region: mírně teplý, suchý
Suma teplot nad 10 °C: 2400 - 2600
Průměr roční teploty °C: 7 – 8,5
Prům. roční úhrn srážek v mm: 450 – 550
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 30 - 40
Půda
Půdní podmínky: Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké
Sklonitost plochy: Rovina
Expozice: všesměrná
Skeletovitost: Bezskeletovité s celkovým obsahem skeletu do 10 %
Hloubka půdy: 60 cm - Půda hluboká
Zeměpisná poloha
Blízké větší město: Ostrov
Kraj: Karlovarský
WWW správce: http://www.meluzina.info/uvod