Pozice s názvy odrůd

Hlupice
Správce
Jméno a příjmení: Ing. Martin Lípa
Email: ec.meluzina@volny.cz
Telefon: 777086620
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy: záchranná
Celkový počet pozic: 6347
Celková výměra v m2: 10765
Nejvyšší bod plochy: 470
Nejnižší bod plochy: 430
Krátký popis sbírky: sbírka odrůd hrušní Českého středohoří, vybavena QR kódy pro přístup do Archivu starých odrůd na www.stareodrudy.cz/
Geologie
Geologický podklad: kvartérní deluviální hlinitopísčité až kamenité sedimenty s bloky vulkanitů
Klima
Klimatický region: mírně teplý, suchý
Suma teplot nad 10 °C: 2400 - 2600
Průměr roční teploty °C: 7 – 8,5
Prům. roční úhrn srážek v mm: 450 – 550
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 30 - 40
Půda
Půdní podmínky: Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením
Sklonitost plochy: Rovina
Expozice: všesměrná
Skeletovitost: Slabě skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 25 %
Hloubka půdy: 60 cm - Půda hluboká
Zeměpisná poloha
Blízké větší město: Litoměřice
Kraj: Ústecký
WWW správce: http://www.meluzina.info/uvod