Pozice s názvy odrůd

Jetřichovice starý sad
Správce
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jakubův
Email: vlasim@csop.cz
Telefon: 317845169
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy: záchranná
Celkový počet pozic: 6347
Celková výměra v m2: 37173
Nejvyšší bod plochy: 480
Nejnižší bod plochy: 460
Krátký popis sbírky: sbírka odrůd vhodných pro vyšší ovocnářské polohy, v sadu probíhá celoroční pastva ovcí - vstup bez doprovodu není vhodný
Geologie
Geologický podklad: amfibol-biotitické granodiority až diority, porfyrické
Klima
Klimatický region: mírně teplý (až teplý), vlhký
Suma teplot nad 10 °C: 2500 - 2700
Průměr roční teploty °C: 7,5 – 8,5
Prům. roční úhrn srážek v mm: 700 – 900
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 0 - 10
Půda
Půdní podmínky: Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu
Sklonitost plochy: Střední svah
Expozice: jihozápad - jih - jihovýchod
Skeletovitost: Středně skeletovité s celkovým obsahem skeletu do 50 %
Hloubka půdy: 60 cm - Půda hluboká
Zeměpisná poloha
Blízké větší město: Sedlčany
Kraj: Středočeský
WWW správce: http://www.csopvlasim.cz/