Pozice s názvy odrůd

Prostřední Svince
Správce
Jméno a příjmení: Dana Kindlmannová
Email: danakin@seznam.cz
Telefon: 736110944
Plochu spravuje:
Genofondová plocha
Kategorie plochy: sbírková
Celkový počet pozic: 6347
Celková výměra v m2: 1446
Nejvyšší bod plochy: 530
Nejnižší bod plochy: 530
Krátký popis sbírky: sbírka odrůd hrušní a jabloní vojenského újezdu Boletice
Geologie
Geologický podklad: biotit amfibolickétonality a křemenné diority/felzické granulity nepatrně až velmi silně retrográdně metamorfované
Klima
Klimatický region: mírně teplý (až teplý), vlhký
Suma teplot nad 10 °C: 2500 - 2700
Průměr roční teploty °C: 7,5 – 8,5
Prům. roční úhrn srážek v mm: 700 – 900
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 0 - 10
Půda
Půdní podmínky: Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené
Sklonitost plochy: neurčeno
Expozice: neurčeno
Skeletovitost: Bezskeletovité s celkovým obsahem skeletu do 10 %
Hloubka půdy: 60 cm - Půda hluboká
Zeměpisná poloha
Blízké větší město: Dolní Třebonín
Kraj: Jihočeský
WWW správce: x